23.4.

23.4.Подготовка на измени на подзаконските акти согласно усвоените измени на Законот за донации и спонзорства во јавните дејности

Показатели

Подготвени и донесени правилници за спроведување на законот

Надлежна институција

Министерство за правда, Министерство за финансии

Рок на спроведување

3 квартал 2022

Потребни финансиски средства и потенцијален извор на финансирање

Активностите ќе се вршат во рамките на редовните работни задолженија на вработените и одобрените средства во буџетот. УСАИД Проект „Партнерствa за донирање“

Статус:

Преземени активности:

Дополнителни информации:

Undefined