23.5.

23.5. Градење на капацитетите на институциите, граѓанските организации, компаниите и граѓаните за доследна примена на Законот за донации и спонзорства во јавните дејности

Показатели

Подготвени коментари на законот;Спроведени најмалку четири информативни настани/обуки со корисниците на законот (граѓански организации, институции, компании итн.)

Надлежна институција

Министерство за правда, Министерство за финансии

Рок на спроведување

4 квартал 2022

Потребни финансиски средства и потенцијален извор на финансирање

УСАИД Проект „Партнерствa за донирање“

Статус:

Преземени активности:

Дополнителни информации:

Undefined