24.1.

24.1.Градење на капацитетите на граѓанските организации за соработка со бизнис секторот и прибирање на донации од домашни извори

Показатели

 

Надлежна институција

Совет за соработка меѓу Владата и граѓаското општество

Рок на спроведување

4 квартал 2023

Потребни финансиски средства и потенцијален извор на финансирање

УСАИД Проект „Партнерствa за донирање“

Статус:

Преземени активности:

Дополнителни информации:

Undefined