25.1.

25.1. Зајакнати капацитети на локалната администрација и на граѓанските организации за институционална и транспарентна соработка преку реализација на заеднички проекти

Показатели

Број на организирани обуки за граѓански организации и за општини и број на општини со целосно усвоена постапка за транспарентно финансирање на проекти за граѓанските организации; Број на граѓански организации корисници на средства согласно усвоените процедури; Број на јавни и транспарентни повици објавени од страна на општините

Надлежна институција

Министерство за локална самоуправа, Генерален секретаријат-организациона единица за соработка со граѓански организации

Рок на спроведување

4 квартал 2024

Потребни финансиски средства и потенцијален извор на финансирање

Проект за развој на локалната демократија РеЛОаД, финансиран од Европската унија, спреведуван од УНДП

Статус:

Преземени активности:

Дополнителни информации:

Undefined