26.1.

26.1. Анализа на можностите за обезбедување на услуги финансирани од државата во областа на образованието, здравството, културата, младите, руралниот развој и друго од страна на граѓанските организации

Показатели

Одржани се јавни дебати за можностите за обезбедување услуги финансирани од државата во областа на образование, здравство, култура, млади и друго, од страна на граѓанските организации; Дадени се заклучоци и препораки за регулирање на условите и начинот на обезбедување на услуги финансирани од државата во областа на образование, здравство, култура, млади, рурален развој и друго, од страна на граѓанските организации; Број на регистрирани младински работници

Надлежна институција

Министерство за образование и наука, Министерство за здравство, Министерство за култура, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Агенција за млади и спорт

Рок на спроведување

4 квартал 2023

Потребни финансиски средства и потенцијален извор на финансирање

Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамките на редовните работни задолженија на вработените и одобрените средства во буџетотПроект за развој на локалната демократија РеЛОаД, финансиран од Европската унија, спреведуван од УНДП

Статус:

Преземени активности:

Од страна на Коалиција на младински организации СЕГА и Сојузот за младинска работа на РСМ, како организации кој имаат обезбедено лиценци од Центарот за образование на возрасни за лиценцирани/сетрифицирани обуки за младински работници (стандард - работник со млади ) одржани се две обуки (СМР), а 30 учесници се здобиле со сертификат за работник со млади. Првата обука беше финансирана од страна на Агенција за млади и спорт. Во текот на  декември 2022 година на повикот за поддршка на младински организации за реализација на проекти за млади доделени се финансиски средства во висина од 280 000,00 денари за одржување на обука за уште 15 младински работници/ работник со млади. 

Дополнителни информации:

Undefined