26.2.

26.2. Развивање на мрежа на социјални услуги во локалната заедница и вклученост на граѓанските организации како даватели на социјални услуги

Показатели

Број на одржани средби со граѓански организации за објаснување на новините во Законот за социјална заштита; Број на објавени јавни конкурси за обезбедување социјални услуги од страна на граѓанските организации кои се даватели на услуги. Број на склучени договори со граѓански организации

Надлежна институција

Министерство за труд и социјална политика

Рок на спроведување

2022, континуирано

Потребни финансиски средства и потенцијален извор на финансирање

136.030.000 денари годишно

Статус: Реализирано за 2022

Преземени активности:

Во  декември 2021 г. објавен е  јавен конкурс за  доделување средства на здруженија и приватни даватели на социјални услуги, за давање на социјални услуги. Во 2022 г. склучени се вкупно 7 управни договори за следните услуги:
-  лична асистенција (склучени 3 управни договори со здруженија),
- вон-семејна заштита - живеење со поддршка,
- сместување во установа за третман и рехабилитација на лица кои имаат проблем со зависности,
-   стручна помош и поддрша обезбедена преку Центар за поддршка на згрижувачки семејства,
- живеење со 24 часовна поддршка за дете без родители или без родителска грижа.
Социјални услуги се даваат во износ утврден согласно Методологијата за формирање на цените на услугите во зависност од нормативите и стандардите за давање на социјалната услуга („Службен весник на РСМ“ бр.264/19) и Одлуката за утврдување на цените на социјалните услуги во домот, за вон-семејна заштита, за стручна помош и поддршка и за привремен престој за 2022 година, објавена на веб страната на МТСП                                    (https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/2021/odluka_ceni_privremen_prestoj_2...
Во јуни 2022 објавен е втор јавен конкурс за доделување средства за здруженија и приватни даватели на социјални услуги и тоа: услуга за привремен престој и дневна услуга (склучени 2 управни договори).

Дополнителни информации:

Undefined