26.3.

26.3. Воспоставување на функционален и долгорочен механизам за финасирање на активностите од Програмата за заштита на населението од ХИВ кои ги спроведуваат граѓанските организации

Показатели

Усвоени се измени и дополнувања на Законот за здравствена заштита со кои се утврдува начинот на финансирање на активностите за ХИВ од програмата за заштита на населението од ХИВ што ги спроведуваат граѓанските организации и со кои се овозможува пристап до услуги за сексуално и репродуктивно здравје и намалување на штети од употреба на дроги за адолесценти на возраст помеѓу 16 и 18 години; Развиени и усвоени стандарди за услуги за превенција и поддршка поврзана со ХИВ помеѓу клучни популации кои ги нудат граѓанските организации

Надлежна институција

Министерство за здравство

Рок на спроведување

2 квартал 2022

Потребни финансиски средства и потенцијален извор на финансирање

Програма за заштита на населението од ХИВ

Статус:

Преземени активности:

Сеуште не се донесени измени и дополнувања на Законот за здравствена заштита

Дополнителни информации:

Undefined