Показател на влијание

Процент на граѓански организации (и државни институции) кои го препознаваат Советот како релевантно тело за соработка и влијание во креирање на политики за развој на граѓанското општество:

2022: Од 296 граѓански организации кои го одговориле Прашалникот * 50,3% го препознаваат Советот како релевантно тело за соработка и влијание во креирање на политики за развој на граѓанското општество.

Undefined