Показател на успешност

Процент на граѓански организации кои сметаат дека Советот донесува одлуки и креира политики базирани на консултации со граѓанското општество

2022: Од 296 граѓански организации кои го одговориле Прашалникот* 30,7% сметаат дека Советот донесува одлуки и креира политики базирани на консултации со граѓанското општество.

Undefined