Показател на успешност

Процент на членови кои се задоволни од соработката и стекнатите знаења во Мрежата на државни службеници за соработка со граѓанското општество

2022: Од 9 членови на Мрежата на државни службеници за соработка со граѓанското општество кои го одговориле Прашалинкот**, 88,9% се задоволни од соработката и стекнатите знаења во Мрежата на државни службеници за соработка со граѓанското општество.

Undefined