Показател на влијание:

Усовена е даночна рамка што поттикнува развој на граѓанското општество

Undefined