Показател на успешност

Процент на граѓански организации кои се свесни за даночните олеснувања и имаат корист од нив

2022: Од 296 граѓански организации кои го одговориле Прашалникот* 17,2% користеле даночни ослободувања.

Undefined