Показател на успешност:

Јавно објавување на финансиските податоци од работењето на граѓанските организации, со прецизирана форма и содржина на годишните финансиски извештаи

2022: Од 296 граѓански организации кои го одговориле Прашалникот* 55,1% јавно ги објавиле финансиските податоци од работењето

Undefined