Показател на влијание

Оценка на финансиската одржливост на граѓанските организации според Индексот на одржливост на граѓанското општество за Северна Македонија

2021: 4,3 (Финансиската одржливост на граѓанскиот сектор беше благо влошена во текот на 2021 година, во однос на 2020 (4,2) поради дополнителното намалување на државните фондови за ГОи, како од централните така и од локалните буџети).

Undefined