Показател на успешност

Усвоен е модел за финансирање на граѓанските организации од буџетот на државата што го поттикнува развојот на граѓанското општество

Undefined