Показател на влијание

Оценка за застапување според Индексот на одржливост на граѓанското општество за Северна Македонија

2021: 3,2 (Застапувањето на ГОи не претрпе промена во текот во однос на 2020 (3,2). И покрај непроменетите тешки околности како резултат на пандемијата и консултациите на јавните институции со ГОи, кои во голема мера беа чиста формалност, чинителите од граѓанското општество имаа проактивна улога во застапувањето за општествени промени во различни домени.

Macedonian