Показател на успешност

Процент на Извештаи за проценка на влијанието на регулативата објавени на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР) кои содржат информации за спроведени консултации, со преглед на добиени и вградени мислења и образложение за мислењата што не биле земени предвид

Согласно Годишниот извештај за спроведување на процесот на проценка на влијанието на регулативата ПВР за 2021 година (https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/1484 ), од вкупниот број на предлози на закони кои подлежат на ПВР и биле утврдени од Владата, 18% содржат Извештај за ПВР за кои е запазена постапката за консултации на ЕНЕР

Undefined