Показател на успешност

Граѓанските организации се вклучени во процесот на подготовка на преговарачките позиции и преговори со Европската Унија согласно усвоен модел за учество на граѓанското општество во процесот на пристапни преговори со Европската Унија

Undefined