Показател на успешност

Усвоен е модел за избор на претставници на граѓанското општество што се применува во сите секторски работни групи

Undefined