Показател на успешност:

Зголемување за 10% на бројот на граѓански организации кои применуваат дигитални алатки за истражување, овозможување услуги и во оперативно-административна смисла

2022: Од 296 граѓански организации кои го одговориле Прашалникот* 61,8% применуваат дигитални алатки за истражување, овозможување услуги и во оперативно-административна смисла.

Undefined