Показател на успешност

Воспоставен е систем за следење на околината во која се развива граѓанското општество што навремено алармира кога има влошување на состојбите во граѓанското општество

Undefined