Показател на влијание

Усвоени измени на правната рамка за мирно собирање и непосредно учество на граѓаните, во одлучувањето во согласност со меѓународните стандарди

Undefined