Показател на успешност

Намалени прагови за референдум, законодавна иницијатива и петиција; Зголемена примена на механизмите за непосредно учество на граѓаните во процесите на одлучување

Undefined