Показател на влијание

Оценка за давање услуги според Индексот на одржливост на граѓанското општество за Северна Македонија

2021:3,4 (давањето услуги од страна на граѓанскиот сектор не претрпе значителни промени во однос на 2020:3,4) и покрај намалената финансиска поддршка граѓанските организации успешно даваа услуги во различни домени

Macedonian