Показател на успешност:

Број на социјални претпријатија со правна форма на здружение или фондација вклучени во програмите за поддршка на микро, мали и средни претпријатија

Macedonian