Показател на успешност

Број на програми и активности за развој на социјалното претприемништво

Macedonian