Показател на успешност

Број на граѓански организации корисници на активни мерки за вработување

2022: 20 граѓански организации од вкупно 296 кои го одговориле Прашалникот* биле корисници на активни мерки за вработување.

Undefined