Показател на успешност

Број на граѓани кои се активни во заедницата и работат како волонтери во граѓански организации

2022: 181 граѓанска организацика од вкупно 296 кои го одговориле Прашалникот* има ангажирано волонтери (99 ГО ангажирале до 5 волонтери; 31 ГО ангажирале од 6 до 10 волонтери; 25 ГО ангажирале од 11 до 20 волонтери; 26 ГО ангажирале повеќе од 20 волонтери).

Undefined