Показател на влијание

Зголемен број на дадени донации за поддршка на граѓански организации

2022: Според одговорите на Прашалникот* 108 (36,5%) од граѓанските организации имаат добиено донација од граѓани или од деловниот сектор (81 ГО добиле донација во вид на парични средства, а 27 ГО добиле донација во вид на материјални добра).

Undefined