Показател на успешност

Број на спроведени активности за промоција на донирањето кон граѓанските организации

Undefined