Показател на влијание

Процент на граѓански организации кои се заинтересирани и обезбедуваат услуги за потребите на заедницата на локално ниво

2022: Од 296 граѓански организации кои го одговориле Прашалникот* 97,3% се заинтересирани и обезбедуваат услуги за потребите на заедницата на локално ниво.

Undefined