Показател на успешност:

50% од општините се со јасно дефинирана методологија за јавна, транспарентна и отчетна распределба на средства од општинските буџети во корист на граѓанските организации

Од вкупно 80 општини и градот Скопје, 11 општини (Куманово, Гостивар, Струмица, Кавадарци, Ресен, Битола, Гевгелија, Охрид, Кочани, Крива Паланка и Велес) или 13,6% општини имаат усвоено методологија за јавна, транспарентна и отчетна распределба на средства од општинските буџети во корист на граѓанските организации.

Undefined