Показател на успешност

Воспоставен е функционален и долгорочен механизам за обезбедување услуги од страна на граѓанските организации на национално и локално ниво

Undefined