Прилози за Конект

  1. Препораки за политиките за спроведување на Водечките принципи на ОН за бизнисот и човековите права, допис до Министерството за труд и социјална политика, проект: Поттикнување на принципите за бизнис и човекови права;

 

  1. Насоки за процесите поврзани со Националните акциски планови за Водечките принципи на ОН за бизнисот и човековите права, проект: Поттикнување на принципите за бизнис и човекови права;

 

  1. Водечки приниципи за бизнис и човекови права

 

  1. Извршно резиме на истражување: Почитување на човековите права во бизнис секторот

 

  1. Почитување на човековите права во бизнис секторот: Резултати од истражување, Ристо Карајков и Марија Димитровска, Проект: Поттикнување на принципите за бизнис и човекови права, Скопје, декември 2018

 

  1. Информации за ЕИДХР проектот „Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење на инклузивен екосистем“ 
Undefined