5. Доставено дополнување на побарана документација