Прилози 2021

Центар за едукација и развој-ЦЕД

Здружение на граѓани за промовирање и зачувување на културните врености - Легис Скопје

Здружение за развој на образованието, спортот и културата Атлантис Есц Тетово

Рурална коалиција

Сизигија Скопје - Фондација за креирање на екосистеми, технологии, иновации и трансфер на знаење за личен бизнис и развој

Фондација за развој на образование и култура - Албиз

Фондација за локален развој и развој на информатички технологии - Гевгелија

Здружение на лица со церебрална парализа и други попречености - Велес

Македонија 2025 Огранок во Република Македонија

Здружение за поддршка и помош на социјално исклучените и сиромашни лица Храна за сите - Банка за храна МК Скопје - БХМК

Здружение Национален ромски центар Куманово

Здружение ХОПС - Опции за здрав живот Скопје

Здружение на родители на деца со ретки невролошки болести (Ретт синдром, Вилијамс синдом и др.) КОКИЧИЊА Скопје

Организација Младинска алијанса Тетово

Здружение на бубрежно болни граѓани НЕФРОН Скопје

Македонска асоцијација за применета психологија - Симболикум

Здружение Мултикултура

ДЕРЈА Организација на жените Турчинки од Македонија

Здружение на граѓани за поддршка на маргинализирани групи - Ромски ресурсен центар Скопје

Здружение за одржлив развој и заштита на животната средина Гоу Грин Скопје

Пчеларско здружение Пчела Куманово

Здружение за заштита и унапредување на животната средина ЕКО-ЖИВОТ Кавадарци

Асоцијација за демократска иницијатива (АДИ)

Полио Плус - Движење против хендикеп

Коалиција на здруженија на граѓани - Сите за правично судење

Младински културен центар - Битола

Здружение за хумано општествен развој Проект Среќа

Коалиција на младински организации СЕГА

Здружение на граѓани Младите Можат

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените - ЕСЕ

Заедница на хрвати во Република Северна Македонија (ЗХРСМ) - Скопје

Undefined