5-та седница на Советот

5-та седница на Советот

17.03.2022 година

- Усвојување на Записникот од четвртата седница на Советот, одржана на 10.2.2022 год.

- Извештај за реализација на заклучоците од четвртата седница на Советот, одржана на 10.2.2022 год.

 

Точки на дневниот ред:

 

1 Предлог-програма за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2022 година (Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците)
2 Информација за сериозен проблем со реализацијата на мерките и активностите предвидени со Програмата за заштита на населението од ХИВ-инфекција во Република Северна Македонија за 2022 година што ги спроведуваат здруженија
3 Известување за статусот на планирање на средствата од ставка 463-Трансфери до невладини организации во буџетот на Владата на Република Северна Македонија за 2022 година
4 Предлози на проектот „Техничка поддршка за подобрување на овозможувачката околина за граѓанските организации во Република Северна Македонија“ финансиран од Европската Унија за Комуникациска стратегија на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество 2022-2024 и План за комуникација на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество за 2022 година
5 Разно
Undefined