Одржан состанок со Работната група за изработка на Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанското општество

На 12.11.2021 година се одржа состанок на Работната група за изработка на Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанското општество. Целта на состанокот беше да се разгледаат предлозите од граѓанските организации по Нацрт-Стратегијата на Владата на Република Северна Македонија за соработка со и развој на граѓанското општество, со Акциски план 2021-2024, доставени во текот на консултативниот процес спроведен од 22.10 до 10.11.2021 година преку www.nvosorabotka.gov.mkи www.ener.gov.mk. Предлозите на граѓанските организации, заедно со одговорите, се содржани во следната табела.

 

Macedonian

Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија објавува Јавен повик за мерката Практиканство за вклучување на корисници на гарантирана минимална помош

Дали сте граѓанска организација која има потреба од дополнителна работна сила? Дали сакате да им помогнете на лицата корисници на гарантирана минимална парична помош да се вклучат на пазарот на трудот и преку практиканство ги подобрат своите вештини и знаења за понатамошно вработување ?

Ако одговорот е - ДА , активната мерка 5. Практиканство (ИПА) е соодветна за Вас.

Јавниот оглас за мерка 5. Практиканство (ИПА) е објавен од Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија во рамки на ИПА проектот „Активација на ранливи групи на пазарот на трудот“ финансиран од Европската Унија, а врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2021г .

Огласот е наменет за работодавачи, односно граѓански организации кои сакаат да ангажираат практиканти, како и за лица корисници на гарантирана минимална помош, а се регистрирани како невработени во АВРСМ.

 

Macedonian

Јавен повик за учество на еден претставник на граѓанското општество во Секторската комисија за уметност

Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество, на барање на Одборот за национална рамка на квалификации, објавува Јавен повик за учество на еден претставник на граѓанското општество во Секторската комисија за уметност. Кандидатите за член на Секторската комисија за уметност потребно е да ги исполнуваат условите содржани во јавниот повик и да бидат поддржани од организации кои се регистрирани согласно одредбите на Законот за здруженија и фондации најмалку три години пред објавувањето на јавниот повик, а во статутот имаат утврдено дејности и цели во областа на културата и уметноста. Пријавата со целокупната документација треба да се достави преку електронска пошта на nvosorabotka@gs.gov.mk со назнака „Пријава за Секторска комисија за уметност“ најдоцна до 12 ноември 2021 година.

 

Јавен повик

Пријава

 

Macedonian

Jавен повик за избор на член на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество во областа Заштита на животната средина

Генералниот секретаријатна Владата објавува Jавен повикза избор на член на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општествоод редот на здруженијата и фондациите за областаЗаштита на животната средина.Пријавата со целокупната документација треба да се достави преку пошта, на адреса: Влада на Република Северна Македонија, Генерален секретаријат, Одделение за соработка со невладини организации, бул. „Илинден“ бр.2, 1000 Скопје, со назнака: „Пријава за избор на член на Советот“ или да се достави лично во архивата на Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат, од 8:30 до 15:30 часот. Рокот за поднесување на пријавите е до 17 ноември 2021 година.

Јавен повик

Пријава

 

Macedonian

Pages

Subscribe to Одделението за соработка со невладините организации RSS