Приоритетна област 3. Граѓанскиот сектор како чинител во социјално-економскиот развој

Стратешка цел 8. Развој на социјално претприемништво

Показател на влијание

Оперативна цел 18. Создавање на поттикнувачко правно окружување за социјално претприемништво

Показател на успешност

18.1.Усвојување на законска, институционална и финансиска рамка за правно препознавање и развој на социјалното претприемништво (Закон за социјални претпријатија во широк консултативен процес којшто ќе го препознае целиот спектар на социјални претпријатија и ќе овозможува нивно правно препознавање и развој, а нема да го ограничува нивното работење; Вклучување на социјалните претпријатија со правна форма на здружение или фондација во: програмите за поддршка на микро, мали и средни претпријатија вклучително и старт-ап (во рамки на програмите на Министерство за економија, Агенцијата за развој и поддршка на претприемништвото, Фондот за иновации, Министерство за земјоделство во доменот на рурален развој итн.); Овозможување на граѓанските организации што вработуваат лица со попреченост да се стекнат со статус на заштитно друштво согласно Законот за вработување на инвалидни лица; Поттикнување и поддршка на институциите на централно и локално ниво да ги користат можностите за резервирани јавни набавки и договори согласно Законот за јавни набавки; Надминување на правните пречки за функционирање на социјалните претпријатија (фискални и даночни аспекти, пристап до финансии и сл.)

Оперативна цел 19. Промоција, градење на капацитетите и обезбедување финансиска помош за граѓанските организации за развој на социјално претприемништво

Показател на успешност

19.1.Поддршка на програми и активности за промоција и едукација за социјалното претприемништво и социјалните претпријатија

19.2.Воспоставување на систем за финансиски стимулации за развој на иницијативи за социјално претприемништво на граѓанските организации

19.3.Градење на капацитетите на граѓанските организации коишто се дел од еко-системот за развој на социјалните претпријатија

 

Стратешка цел 9. Препознавање на спецификите на граѓанските организации како работодавач

Показател на влијание

Оперативна цел 20. Препознавање на спецификите на граѓанските организации како работодавач во правната регулатива, оперативните програми и социјалниот дијалог

Показател на успешност

20.1.Учество на граѓанските организации во имплементација на активните програми и мерки за вработување

20.2.Анализа за можностите за флексибилни работни ангажмани кога граѓанските организации вработуваат лица од ранливи категории – корисници на социјална помош како дел од нивното социо-економско интегрирање

20.3. Само-организирање на страните на социјалниот дијалог во граѓанското општество односно здружување на граѓанските организации како работодавачи и синдикално здружување на вработените во граѓанските организации

20.4. Анализа на компаративни искуства за учество на граѓанските организации во работата на Економско социјалниот совет

 

Стратешка цел 10. Промовирање и развој на волонтерството

Показател на влијание

Оперативна цел 21. Подобрување на правната рамка за промовирање и развој на волонтерството

Показател на успешност

21.1. Измена на Законот за волонтерство со цел зголемувањае на граѓанскиот ангажман и волонтерство

Оперативна цел 22. Поттикнување на волонтерски активности и финансиска поддршка за граѓанските организации кои го промовираат волонтерството

Показател на успешност

22.1.Организирање на промотивни активности за зголемување на волонтерството кај граѓаните

22.2.Градење на капацитетите на граѓанските организации за спроведување на програми и проекти за волонтерство

 

Стратешка цел 11. Поттикнување на граѓаните и деловниот сектор за поддршка и придонес за развој на граѓанското општество

Показател на влијание

Оперативна цел 23. Унапредување на правната рамка за донации и спонзорства во јавните дејности за олеснување на донирањето кон граѓанските организации

Показател на успешност

23.1.Подготовка на измени на Законот за донации и спонзорства во јавните дејности со учество на претставници на граѓански организации во работната група

23.2. Јавни консултации и дебати со граѓанските организации, институции и други засегнати страни за измените на Законот за донации и спонзорства во јавните дејности

23.3. Доставување на измени на Законот за донации и спонзорства во јавните дејности (владина процедура)

23.4.Подготовка на измени на подзаконските акти согласно усвоените измени на Законот за донации и спонзорства во јавните дејности

23.5. Градење на капацитетите на институциите, граѓанските организации, компаниите и граѓаните за доследна примена на Законот за донации и спонзорства во јавните дејности

Оперативна цел 24. Поттикнување на соработката на граѓанските организации со бизнис секторот и промовирање на филантропијата

Показател на успешност

24.1.Градење на капацитетите на граѓанските организации за соработка со бизнис секторот и прибирање на донации од домашни извори

24.2.Промовирање на донирањето кон граѓанските организации

Стратешка цел 12. Зголемување на учеството на граѓанските организации за обезбедување услуги за потребите на заедницата

Показател на влијание

Оперативна цел 25. Развој на граѓанското општество на локално ниво и јакнење на соработката со граѓанските организации на локално ниво

Показател на успешност

25.1. Зајакнати капацитети на локалната администрација и на граѓанските организации за институционална и транспарентна соработка преку реализација на заеднички проекти

25.2. Усвоена процедура и документација за транспарентно спроведување на постапка и финансирање на проекти од страна на единиците на локална самоуправа, во реализација на граѓанските организации

Оперативна цел 26. Подобрување на условите, вклучително и капацитетите на граѓанските организации за обезбедување услуги на национално и локално ниво, со еквивалентен квалитет како и останатите даватели на услуги

Показател на успешност

26.1. Анализа на можностите за обезбедување на услуги финансирани од државата во областа на образованието, здравството, културата, младите, руралниот развој и друго од страна на граѓанските организации

26.2. Развивање на мрежа на социјални услуги во локалната заедница и вклученост на граѓанските организации како даватели на социјални услуги

26.3. Воспоставување на функционален и долгорочен механизам за финасирање на активностите од Програмата за заштита на населението од ХИВ кои ги спроведуваат граѓанските организации

Undefined